Działalność PDF
czwartek, 30 września 2010 22:34

Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Bartoszycach pragnie poinformować o wprowadzeniu nowej usługi dotyczącej sporządzania planu gospodarki odpadami oraz pozwolenia na wytwarzanie odpadów.


Zgodnie z obowiązującą ustawą o odpadach (z dnia 27 kwietnia 2001r. Dz.U. z 2010r. Nr 185, poz.1243, z późń.zm.) wytwórca odpadów zobowiązany jest do posiadania Planu Gospodarki Odpadami gdy:

1. Wytwarza odpady niebezpieczne w ilości powyżej 0,1 Mg rocznie.
2. Prowadzi działalność polegającą na świadczeniu usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenie zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw, a także przetwarzania odpadów zawierających azbest w urządzeniach przewoźnych.


Pozwolenie na wytwarzanie odpadów:


1. Wytwórca odpadów jest obowiązany do uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów, które powstają w związku z eksploatacją instalacji, jeżeli wytwarza powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 tysięcy Mg odpadów innych niż niebezpieczne rocznie.

Naszym klientom zapewniamy pomoc w uzyskaniu takich pozwoleń.
Ponadto oferujemy naszym klientom pomoc w skompletowaniu niezbędnych dokumentów i napisaniu wniosków składanych do urzędów.

...........................................................................................................................................................................................................

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI


PKD 38.2  przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów
PKD 35.1  wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną
PKD 35.2  wytwarzanie paliw gazowych; dystrybucja i handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym
PKD 38.1  zbieranie odpadów
PKD 38.3  odzysk surowców
PKD 39.0  działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność związana    z gospodarką odpadami
PKD 41.1  realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
PKD 73.1  reklama
PKD 81.2  sprzątanie obiektów
PKD 81.3  działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
PKD 42.9  roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej
PKD 43.1  rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę
PKD 43.9  pozostałe specjalistyczne roboty budowlane
PKD 85.5  pozaszkolne formy edukacji
PKD 85.6  działalność wspomagająca edukację
PKD 46.7  pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa
PKD 52.1  magazynowanie i przechowywanie towarów
PKD 52.2  działalność usługowa wspomagająca transport
PKD 68.2  wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
PKD 71.2  badania i analizy techniczne

 
Copyright (C) 2017 Zakład Gospodarki Odpadami Sp. Z O.O.
Realizacja: pixman.pl