Punkt Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów PDF
poniedziałek, 20 grudnia 2010 17:21

 

               Stale rosnącą liczba ludności, zwiększająca się produkcja dóbr konsumpcyjnych a także coraz szybszy postęp technologiczny powodujący coraz krótszą "długość życia" niektórych grup produktów (szczególnie tych powszechnego użytku), stwarzają bardzo poważny problem w skali światowej jakim jest niekontrolowane powstawanie odpadów. Niektóre odpady powstające w gospodarstwach domowych, ze względu na swoje właściwości fizyczne (np. łatwopalność) lub chemiczne (np. zawarte substancje, metale ciężkie) stwarzają zagrożenie nie tylko dla zdrowia ludzi ale także dla całego środowiska. Niebezpieczne substancje przedostając się do środowiska naturalnego np. do wód powierzchniowych lub gruntowych, pogarszają ich jakość, a także mogą powodować zachwianie równowagi biologicznej w środowisku.
Zagrożenia stwarzane przez odpady, a zwłaszcza odpady niebezpieczne w odpadach komunalnych uzasadniają koncepcje wprowadzenia zasady prawidłowego ich zagospodarowania poprzez wydzielenie ze strumienia odpadów, a następnie ich odzysk lub unieszkodliwienie. Odpowiedzią na powyższe potrzeby jest stworzenie Punktu Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów.              
Zgodnie z obowiązującą definicją Punkt Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów (PDGO) – to specjalny obiekt, obszar, wydzielone miejsce przeznaczone do magazynowania odpadów zbieranych selektywnie. Do PDGO niewielkie odpady może przynosić każdy mieszkaniec i umieszczać je w specjalnie oznaczonych kontenerach. Punkty Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów definiowane są także jako zamknięte dozorowane obiekty, do których mieszkańcy mogą dowozić bezpłatnie odpady uciążliwe ze względu na ich wielkość (wielkogabarytowe, złom, opony), ilość (gruz, zielone) lub właściwości (niebezpieczne). Poszczególne frakcje odpadów gromadzone są oddzielnie.
Zasadniczym zadaniem realizacji przedsięwzięcia jest zapewnienie mieszkańcom miasta Bartoszyce możliwości wieloletniego unieszkodliwiania odpadów w sposób bezpieczny dla środowiska i zapewniający spełnienie wymagań przepisów krajowych oraz unijnych.
Na PDGO składać się będzie: magazyn do gromadzenia niebezpiecznych odpadów komunalnych, wiata na odpady wrażliwe na czynniki atmosferyczne, rampa umożliwiająca użytkownikom dostęp do pomieszczeń magazynowych, kontenery na wyselekcjonowane odpady, kontener biurowy dla pracowników obsługi PDGO, tablice informacyjne.
Budowa Punktu Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów (PDGO) z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych umożliwiłyby realizację następujących założeń:
- realizację idei zminimalizowania ilości odpadów kierowanych do unieszkodliwiania na składowisku
- maksymalny odzysk materiałów surowcowych możliwych do ponownego wykorzystania 
Cele przedsięwzięcia to:
•  wzrost udziału odpadów zbieranych selektywnie w stosunku do całkowitej ilości  odpadów komunalnych wytwarzanych w Bartoszycach 
•  poprawa efektywności ekonomicznej selektywnej zbiórki odpadów
•  poprawa czystości frakcji zbieranych selektywnie
•  wzrost intensywności wykorzystania przez mieszkańców miasta worków i pojemników do "selektywnej zbiórki odpadów u źródła"
•  zwiększenie liczby gospodarstw domowych prawidłowo segregujących odpady
•  minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów w stosunku do tempa wzrostu gospodarczego regionu
•  zwiększenie udziału odpadów poddawanych procesom odzysku i recyklingu
•  prowadzenie zgodnego z wymaganiami ochrony środowiska i normami europejskimi systemu odzysku i unieszkodliwiania odpadów
•  zmniejszenie strumienia odpadów, w szczególności odpadów ulęgających biodegradacji, odpadów niebezpiecznych i opakowaniowych kierowanych na składowiska
•  wyeliminowanie procederu nielegalnego składowania i zagospodarowania odpadów
• zapewnienie wiarygodnego i obszernego monitoringu pozwalającego na diagnozowanie potrzeb w zakresie gospodarowania odpadami w regionie 
• uwrażliwienie ludzi na zagrożenia jakie niesie dla środowiska postępowanie niezgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju
•  promocja selektywnej zbiórki odpadów jako najbardziej racjonalnego postępowania z odpadami domowymi 
•  ochrona środowiska i zmniejszenie negatywnego oddziaływania odpadów na życie i zdrowie człowieka oraz na środowisko
•  stworzenie nowych miejsc pracy
Prowadzenie programu edukacji ekologicznej (prowadzenie działań demonstracyjno-edukacyjnych w zakresie m.in. technologii odbioru odpadów, sortowania i dalszego ich przygotowania do transportu, odzysku i recyklingu) i akcji informacyjnych, ma zaowocować osiągnięciem następujących celów:
•  podniesieniem poziomu świadomości i upowszechnieniem informacji na temat konieczności ograniczenia strumienia odpadów oraz roli, jaką odgrywa selektywna zbiórka
•  zbudowaniem klimatu społecznej akceptacji dla stworzonego PDGO
•  zmianą dotychczasowych zachowań i przyzwyczajeń związanych z usuwaniem odpadów stałych z gospodarstw domowych
• przekazaniem informacji o korzyściach płynących z selektywnej zbiórki odpadów (m.in. związanych ze zmniejszaniem efektu cieplarnianego).
•  wzmocnieniem świadomości korzyści płynących z selektywnej zbiórki odpadów "u źródła": ekonomicznych i ekologicznych.
Edukacja ekologiczna prowadzona będzie poprzez udostępniane materiały informacyjne mające na celu uświadomienie mieszkańcom, że większość odpadów powstaje w gospodarstwach domowych, a wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów ograniczy strumień odpadów wpływających na składowisko. Zwiększenie świadomości ekologicznej i wrażliwości społeczności lokalnej na problemy związane z ochroną środowiska, a szczególnie uczulenie na zagadnienia związane z koniecznością ograniczenia strumienia odpadów stałych to cel o  wymiarze długoterminowym.
Niezbędnym jest również prowadzenie działań komunikacyjnych i promujących ze szczególnym uwzględnieniem następujących elementów:
•  działań Unii Europejskiej w zakresie ekologii i ochrony środowiska,
•  zwiększenia świadomości mieszkańców na temat stanu środowiska naturalnego,
•  kształtowania kultury ekologicznej,
•  tworzenia nowych wzorców zachowań w zakresie korzystania z zasobów środowiska.
               Powodzenie wdrażania i prowadzenia programu selektywnej zbiórki odpadów wtórnych za pomocą PDGO na terenie miasta Bartoszyce zależy w dużej mierze od zaangażowania mieszkańców i ich świadomości ekologicznej, która powinna być kształtowana poprzez szeroką akcję edukacyjno-informacyjną prowadzaną wśród młodzieży szkolnej i mieszkańców.
Poprzez budowę PDGO chcemy przyczynić się min. do:
•  przetworzenia i wykorzystania surowca wtórnego na nowe materiały
•  ograniczenia ilości wprowadzonych szkodliwych trudno ulegających rozkładowi odpadów
•  ograniczenia zużycia surowca naturalnego
•  oszczędzania zużycia energii
•  ograniczenia zanieczyszczeń do atmosfery
•  ograniczenia ilości odpadów
System zostanie wdrążony w możliwie  krótkim okresie, systematycznie i konsekwentnie. Zakładany jest wysoki poziom akceptacji społecznej rozwiązań organizacyjnych systemu w wyniku równolegle prowadzonej szerokiej akcji informacyjnej społeczeństwa.
Budowa PDGO pozwoli choć w minimalnym stopniu osiągnąć wyznaczone przepisami prawa polskiego i wspólnotowego UE poziomy odzysku jak i ograniczeń składowania odpadów na składowisku.
Załączniki
Download this file (Decyzja dla ustalenia lokalizacji.pdf)Decyzja dla ustalenia lokalizacji.pdf[Decyzja dla ustalenia lokalizacji]3635 Kb
Download this file (Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf)Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf[Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach]4159 Kb
Download this file (Decyzja z dnia 29.09.2010 r..pdf)Decyzja z dnia 29.09.2010 r..pdf[Decyzja z dnia 29.09.2010r. ]5852 Kb
Download this file (Obwieszczenie z dnia 08.07.2010r..pdf)Obwieszczenie z dnia 08.07.2010r..pdf[ ]794 Kb
Download this file (Opinia sanitarna z dnia 09.09.2010 r..pdf)Opinia sanitarna z dnia 09.09.2010 r..pdf[Opinia sanitarna z dnia 09.09.2010r. ]2454 Kb
Download this file (Opinia.pdf)Opinia.pdf[Opinia]552 Kb
Download this file (Pismo z dnia 12.11.2010 r..pdf)Pismo z dnia 12.11.2010 r..pdf[Pismo z dnia 12.11. 2010 r. ]1433 Kb
Download this file (Postanowienie z dnia 13.09.2010 r..pdf)Postanowienie z dnia 13.09.2010 r..pdf[Postanowienie z dnia 13.09.2010r.]3274 Kb
Download this file (Postanowienie z dnia 27.08.2010 r..pdf)Postanowienie z dnia 27.08.2010 r..pdf[Postanowienie z dnia 27.08.2010 r. ]2151 Kb
Download this file (Postanowienie.pdf)Postanowienie.pdf[Postanowienie]811 Kb
Download this file (Umowa użyczenia.pdf)Umowa użyczenia.pdf[Umowa użyczenia]325 Kb
Download this file (Wniosek o wydanie decyzji.pdf)Wniosek o wydanie decyzji.pdf[Wniosek o wydanie decyzji ]1514 Kb
 
Copyright (C) 2017 Zakład Gospodarki Odpadami Sp. Z O.O.
Realizacja: pixman.pl