Adres, ul. Zbożowa 8
Numer telefonu, 89 761 06 50
Materiały zawierające azbest

Materiały zawierające azbest

Etykieta

Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Bartoszycach informuje o możliwości unieszkodliwiania odpadów o kodzie 17 06 05*- materiały zawierające azbest w wysokości 240,00 zł netto/Mg.

Do opłaty doliczona będzie należna opłata za korzystanie ze środowiska (obecnie wynosi 0zł) oraz podatek VAT – 8%.

Spółka realizuje w/w zadanie zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 06.04.2017r. w sprawie pozwolenia zintegrowanego kwatery składowania odpadów zawierających azbest
(znak: OŚ-PŚ.7222.43.2016).

Odpady muszą być przywiezione na paletach, ofoliowanych folią o grubości min. 0,2mm, tak aby zapewnić szczelność i stabilność ładunku. Oznakowanie ładunku powinno być trwałe i mieć formę etykiety przytwierdzonej do opakowania.                                      

W/w odpady przyjmowane są na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Wysieka od poniedziałku do piątku w godzinach: 8ᴼᴼ- 16ᴼᴼ.                                                                                        

W celu nawiązania współpracy prosimy o kontakt pod numerem
tel.  (89) 750 53 94, (89) 761 06 50

Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.
ul. Zbożowa 8
11-200 Bartoszyce

email:zgo@zgobartoszyce.pl