Adres, ul. Zbożowa 8
Numer telefonu, 89 761 06 50
Grafika z logo Zakładku Gospodarki Odpadami w Bartoszycach

Działalność

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

PKD 38.2 przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów
PKD 35.1 wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną
PKD 35.2 wytwarzanie paliw gazowych; dystrybucja i handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym
PKD 38.1 zbieranie odpadów
PKD 38.3 odzysk surowców
PKD 39.0 działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność związana z gospodarką odpadami
PKD 41.1 realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
PKD 73.1 reklama
PKD 81.2 sprzątanie obiektów
PKD 81.3 działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
PKD 42.9 roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej
PKD 43.1 rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę
PKD 43.9 pozostałe specjalistyczne roboty budowlane
PKD 85.5 pozaszkolne formy edukacji
PKD 85.6 działalność wspomagająca edukację
PKD 46.7 pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa
PKD 52.1 magazynowanie i przechowywanie towarów
PKD 52.2 działalność usługowa wspomagająca transport
PKD 68.2 wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
PKD 71.2 badania i analizy techniczne
PKD 77.1 wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli