Adres, ul. Zbożowa 8
Numer telefonu, 89 761 06 50
Grafika z logo Zakładku Gospodarki Odpadami w Bartoszycach

Polityka Prywatności (RODO)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. Informuje że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

  Zakład Gospodarki Odpadami Sp. Z o. o. z siedzibą w Bartoszycach, ul. Zbożowa 8.
  NIP 743-197-73-29 tel. (89) 761-06-50, mail zgo@zgobartoszyce.pl
 2. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych w Zakładzie Gospodarki Odpadami Sp. Z o.o. mail: zgo@zgobartoszyce.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji umowy z zakresie przyjmowania odpadów do zagospodarowania w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Wysiece i wynikają z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ZGO Sp. z o.o. oraz obowiązków ewidencyjnych nałożonych na spółkę przepisami prawa w zakresie gospodarowania odpadami. Podstawą prawna przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. b, e, f rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: organy publiczne nadzorujące gospodarkę odpadami, inne organy w ramach ich uprawnień np. kontrolnych, osoby fizyczne lub prawne – współpracujące z ZGO na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych.
 5. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści danych – art. 15 RODO; sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych – art. 16, art. 17, art.18 RODO; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – art. 21 RODO; żądania niezwłocznego usunięcia danych w trybie i zakresie art. 17 RODO; żądania ograniczenia przetwarzania danych w trybie i zakresie art. 18 RODO; przenoszenia danych w trybie i zakresie art. 20 RODO.
 8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych jest: warunkiem przejęcia odpadów do zagospodarowania w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Wysiece. Jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nieprzejęcie odpadów do zagospodarowania.
 10. Zakres danych niezbędnych do realizacji umowy, wykonania usługi i wystawienia faktury :
  • a. Imiona i nazwisko/firma
  • b. Miejsce zamieszkania (adres zamieszkania)/ siedziba, dane kontaktowe (mail, telefon)
  • c. Seria numer dokumentu potwierdzającego dane
  • d. Numery rejestrowe (w przypadku przedsiębiorcy)
  • e. Numery rejestracyjne pojazdów transportujących odpady ( w tym rejestrowane przez monitoring składowiska),
  • f. Dane zawarte w zezwoleniach dot. Odpadów
  • g. Dane osobowe związane z dokumentacją techniczną (archiwalne)
 11. Dane przetwarzane na potrzeby Administratora – poz. a,b,c,d,e,f,g
 12. Dane przekazywane innym podpmiotom – wyłącznie za Pani/Pana pisemną zgodą.
 13. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie podlegają procesowi profilowania.