Oferta na przeprowadzenie badania sprawozdania finasowego Spółki za okres 01.01.2015r-.-31.12.2015r. PDF
środa, 28 października 2015 07:25
Rada Nadzorcza Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Bartoszycach, zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za okres 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

1. Określenie firmy i siedziby Spółki:

Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. z siedzibą w Bartoszycach, ul. Zbożowa 8, 11-200 Bartoszyce.

2. Określenie przedmiotu zamówienia:
Badanie ma polegać na przedstawieniu pisemnej opinii biegłego rewidenta wraz z jego raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy badanej Spółki oraz rentowność badanej jednostki.

3. Termin i miejsce składania ofert:
W siedzibie Spółki ul. Zbożowa 8, 11-200 Bartoszyce, sekretariat lub na adres Spółki do dnia 24 listopada 2015r., do godz.15.00.
Oferty należy składać osobiście lub przesłać (pocztą lub kurierem) w zamkniętej kopercie z adnotacją : „Oferta na badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2015r.”.

4.Warunki i oczekiwania wobec biegłego rewidenta:
a) zobowiązanie do udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania finansowego oraz do udziału w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników zatwierdzających sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji,
b) zobowiązanie do przekazania do wiadomości Rady Nadzorczej informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki
c) przeprowadzenie badania sprawozdania zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U.z 2013 r. poz. 330) i ustawą z dnia 13.10.1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie (t.j. Dz.U. z 2001 r., nr 31, poz.359 z późn.zm.).
d) sporządzenie opinii wraz z raportem w formie pisemnej i elektronicznej.

5. Warunki, jakim powinna odpowiadać oferta biegłego rewidenta:
Oferenci powinni złożyć:

a) informacje o oferencie, o formie prowadzenia działalności gospodarczej, wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych i informacje o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów oraz aktualne (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania oferty) dokumenty potwierdzające powyższe informacje, które powinny być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez oferenta,
b) oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowych warunków do wyrażania bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym określonych w art. 66 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( t.j. Dz.U.z 2013 r. poz. 330),
c) propozycję ceny za badanie sprawozdania finansowego
d) wskazanie terminu badania sprawozdania finansowego, nie później niż do 31.03.2016r.

6. Miejsce i data otwarcia ofert:
Siedziba Spółki w Bartoszycach, ul. Zbożowa 8, 11-200 Bartoszyce, w dniu 25 listopada 2015r., godz. 14.00.

7. Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

8. Rada Nadzorcza Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru wykonawcy, negocjacji warunków umowy oraz nierozstrzygnięcia postępowania ofertowego bez podania przyczyny oraz bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych lub finansowych.
 
Dostawa paliw płynnych oraz najem zbiornika PDF
wtorek, 09 grudnia 2014 11:29

Status: ogłoszony

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Zamawiający: Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: 402528-2014

Termin składania ofert / wniosków: 2014-12-17 10:00:00

Ogłoszono dnia: 2014-12-09 przez Agnieszka Zadrożyńska

 

Załączniki dostępne na stronie:

http://bip.bartoszyce.pl/zamowienia_publiczne/3/181/Dostawa_paliw_plynnych_oraz_najem_zbiornika/

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 7 z 22
Copyright (C) 2017 Zakład Gospodarki Odpadami Sp. Z O.O.
Realizacja: pixman.pl