PDF
czwartek, 14 listopada 2013 12:57

Dostawa paliw płynnych oraz najem zbiornika.

Status: ogłoszony

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Zamawiający: Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: 462870-2013

Termin składania ofert: 2013-11-22 10:00:00

Ogłoszono dnia 2013-11-14 przez Agnieszka Zadrożyńska

 

Załączniki dostępne na stronie:

http://bip.warmia.mazury.pl/bartoszyce_gmina_miejska/zamowienia_publiczne/86/167/Dostawa_paliw_plynnych_oraz_najem_zbiornika/

 

 

 
Oferta na przeprowadzenie badania sprawozdania finasowego Spółki za okres 01.01.2013r-.-31.12.2013r. PDF
środa, 30 października 2013 08:00
Rada Nadzorcza Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Bartoszycach, zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za okres 01.01.2013r. do 31.12.2013r.

1. Określenie firmy i siedziby Spółki:

Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. z siedzibą w Bartoszycach, ul. Zbożowa 8, 11-200 Bartoszyce.

2. Określenie przedmiotu zamówienia:
Badanie ma polegać na przedstawieniu pisemnej opinii biegłego rewidenta wraz z jego raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy badanej Spółki oraz rentowność badanej jednostki.

3. Termin i miejsce składania ofert:
W siedzibie Spółki ul. Zbożowa 8, 11-200 Bartoszyce, sekretariat lub na adres Spółki do dnia 21 listopada 2013r., do godz.15.00.
Oferty należy składać osobiście lub przesłać (pocztą lub kurierem) w zamkniętej kopercie z adnotacją : „Oferta na badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2013r.”.

4.Warunki i oczekiwania wobec biegłego rewidenta:
a) zobowiązanie do udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania finansowego oraz do udziału w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników zatwierdzających sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji,
b) zobowiązanie do przekazania do wiadomości Rady Nadzorczej informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki
c) przeprowadzenie badania sprawozdania zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U.z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn.zm.) i ustawą z dnia 13.10.1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie (t.j. Dz.U. z 2001 r., nr 31, poz.359 z późn.zm.).
d) sporządzenie opinii wraz z raportem w formie pisemnej i elektronicznej.

5. Warunki, jakim powinna odpowiadać oferta biegłego rewidenta:
Oferenci powinni złożyć:

a) informacje o oferencie, o formie prowadzenia działalności gospodarczej, wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych i informacje o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów oraz aktualne (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania oferty) dokumenty potwierdzające powyższe informacje, które powinny być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez oferenta,
b) oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowych warunków do wyrażania bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym określonych w art. 66 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( t.j. Dz. U. z 2002 r., nr 76, poz.694 z późn.zm.),
c) propozycję ceny za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym, wraz z raportem z badania tego sprawozdania,
d) wskazanie terminu badania sprawozdania finansowego, nie później niż do 31.03.2013r.

6. Miejsce i data otwarcia ofert:
Siedziba Spółki w Bartoszycach, ul. Zbożowa 8, 11-200 Bartoszyce, w dniu 22 listopada 2013r., godz. 10.00.

7. Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

8. Rada Nadzorcza Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru wykonawcy, negocjacji warunków umowy oraz nierozstrzygnięcia postępowania ofertowego bez podania przyczyny oraz bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych lub finansowych.
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 8 z 22
Copyright (C) 2017 Zakład Gospodarki Odpadami Sp. Z O.O.
Realizacja: pixman.pl